26 juny 2014

Alles wie sa moai!

Alles wie sa moai! Wat ha we genoaten fan De IIsfoarstin. Tige tank oan al it publyk, de belutsenen en de meiwurkers. Graach oant sjen by Tryater!