De IJsvorstin

Nijs

  1. Alles wie sa moai! Wat ha we genoaten fan De IIsfoarstin. Tige tank oan al it publyk, de belutsenen en de meiwurkers. Graach oant sjen by Tryater!

  2. Der binne noch kaarten foar de suksesfoarstellingen op 20 en 21 juny. Dit binne de lêste foarstellingen fan De IIsfoarstin...